Studentky a studenti

Studentky a studenti na MU hrají důležitou roli v systému vnitřního hodnocení a řízení kvality vzdělávací činnosti. Zapojit se mohou do řady procesů: 

Hodnocení kvality studijních programů

Předmětová anketa

Každý semestr mají studující možnost vyjádřit se k absolvovaným předmětům a k jednotlivým vyučujícím prostřednictvím předmětové ankety. Prostřednictvím zpětné vazby se mohou studující vyjádřit nejen k jednotlivým předmětům či vyučujícím, ale mohou hodnotit výuku a dávat návrhy na její zlepšení.

Předmětová anketa má na celé Masarykově univerzitě jednotnou formu, fakulty však mohou využít možnosti doplnit si vlastní otázky. Předmětová anketa je anonymní.

Tato zpětná vazba je v systému zajišťování kvality velice důležitá a s výsledky předmětové ankety se proto dále pracuje:

 • jsou projednány programovou radou daného studijního programu
 • vstupují do velkého vnitřního hodnocení studijního programu 
 • přihlíží se k nim při návrhu prodloužení oprávnění uskutečňovat studijní program

Členství v programové radě

Studující na MU mají možnost stát se členy programové rady svého studijního programu a přímo se tak podílet na jeho rozvoji. Členem programové rady může být nejen zástupce studujících v daném studijním programu, ale rovněž jeho absolvent, který má však stále aktivní studium na MU. Svého zástupce do programové rady mohou nominovat všichni studenti daného studijního programu prostřednictvím nominační aplikace v ISu, člena programové rady následně jmenuje děkan.

Vstup do nominační aplikace je z Katalogu programů (u každého studijního programu v pravém sloupci dole).

Hodnotitel/ka studijního programu

Jednou za pět let je zástupce studujících členem panelu hodnotitelů pro vnitřní hodnocení studijního programu, který zpracovává hodnocení studijního programu a navrhuje opatření pro jeho další rozvoj. Tento mechanismus zajišťuje, že studující jsou aktivně zapojeni do rozhodování týkajícího se kvality studijních programů a jejich hlas je brán v potaz při rozhodování o opatřeních na zlepšení kvality vzdělávání.

Schvalování studijních programů

Kromě členství v programových radách, které poskytují prostor k vyjádření připomínek ke studijnímu programu a jeho dalšímu rozvoji, se mohou studující stát členy fakultních akademických senátů, Akademického senátu Masarykovy univerzity nebo Rady pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity.

Akademický senát

Prostřednictvím fakultních Akademických senátů se mohou studující jako zástupci studentské obce podílet na diskusi o schvalování studijních programů. Akademický senát fakulty projednává návrhy vzniku nebo rozšíření studijních programů, ale také návrhy na prodloužení oprávnění uskutečňovat studijní program

Rada pro vnitřní hodnocení MU

Rada pro vnitřní hodnocení je samosprávný akademický orgán Masarykovy univerzity zřízený v rámci vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí, a s nimi souvisejících činností. V rámci své činnosti Rada pro vnitřní hodnocení

 • řídí průběh vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrční a s nimi souvisejících činností Masarykovy univerzity;
 • schvaluje návrhy akreditace, rozšíření akreditace nebo prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů;
 • rozhoduje o udělení oprávnění uskutečňovat studijní programy;
 • kontroluje naplňování požadavků na zajišťování kvality činnosti Masarykovy univerzity vyplývajících z právních předpisů a vnitřních předpisů Masarykovy univerzity;
 • zpracovává zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na MU a dodatky k této zprávě;
 • poskytuje metodickou pomoc v procesech zajišťování kvality studijních programů na MU;
 • přijímá podněty vztahující se k uskutečňování studijních programů.

Zapojení studentstva do ostatních procesů hodnocení kvality:

Základním prostředkem získávání zpětné vazby jsou pravidelná dotazníková šetření mezi různými cílovými skupinami, mezi které patři: 

 • studenti v různé fázi studia (předmětová anketa)
 • absolventi
 • uchazeči o studium na MU

V rámci procesů hodnocení kvality se přihlíží také ke kvantitativním a kvalitativním analýzám, které sledují a vyhodnocují mimo jiné:

 • míru úspěšnosti v přijímacím řízení
 • studijní neúspěšnost
 • uplatnitelnost absolventů na trhu práce
 • rovný přístup ke všem uchazečům a studentům

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info