Programová rada

Programová rada je poradním orgánem garanta či garantky studijního programu a jedním z klíčových prvků ve společném úsilí o zajišťování a zvyšování kvality studijních programů na Masarykově univerzitě. Programová rada je jmenována pro každý bakalářský nebo magisterský studijní program a její činnost upravuje čl. 9 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU.

Základní informace o programových radách:

Co je programová rada?

Programová rada je poradním orgánem garanta studijního programu, který je jejím předsedou.

Programová rada je jmenována pro každý bakalářský nebo magisterský studijní program nejpozději do 3 měsíců od zahájení výuky v nově uskutečňovaném studijním programu, nebo od zániku funkčního období předchozí programové rady.

Kdo jsou členové programové rady?

Programová rada je nejméně pětičlenná a má následující složení: 

  • garant/ka studijního programu - předseda/předsedkyně programové rady
  • alespoň dva další akademičtí pracovníci uskutečňující výuku v daném studijním programu
  • alespoň jeden zástupce studujících daného studijního programu, nebo absolvent/ka daného studijního programu s aktivním studiem na MU
  • alespoň jeden zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů, který není členem akademické obce fakulty
Jak se stát členem programové rady?

Členy programové rady z řad akademických pracovníků, zaměstnavatelů a absolventů jmenuje a odvolává děkan na návrh garanta studijního programu.

Zástupce studentů jmenuje děkan na základě přímé nominace studenty daného studijního programu prostřednictvím nominační aplikace v Informačním systému MU, případně na základě nominace Studentskou komorou Akademického senátu fakulty.

Nominován může být kterýkoli student daného studijního programu nebo jeho absolvent s aktivním studiem na MU.

Jakou pravomoc má programová rada?

Programová rada se schází nejméně jednou ročně k vyhodnocení činnosti studijního programu a k projednání případných změn. Ze zasedání se pořizuje zápis v předepsané struktuře, který se stává součástí dokumentace studijního programu.

V průběhu akademického roku programová rada dle potřeby projednává návhry podstatných a nepodstatných změn studijního programu, každoročně pak vyhodnocuje plán rozvoje studijního programu, v jehož rámci se zaměřuje zejména na:

  • výsledky přijímacího řízení
  • průběh a výsledek státních závěrečných zkoušek a obhajob kvalifikačních prací
  • výsledky předmětové ankety za poslední období
  • stav internacionalizace studijního programu
  • míru studijní neúspěšnosti
  • propagaci studijního programu směrem k potenciálním uchazečům atp.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info