Umělá inteligence ve vzdělávání (zdroj: viz níže)

Doporučení k využití nástrojů umělé inteligence při plnění studijních povinností

Úvodem

Tento dokument představuje nezávazná doporučení k využívání nástrojů umělé inteligence („artificial intelligence“ – AI) při plnění studijních povinností na Masarykově univerzitě. Nevěnuje se otázkám využití nástrojů AI ve výzkumu, což představuje další rozsáhlou doménu pro uplatnění těchto nástrojů. Doporučení navazují na Stanovisko k využívání umělé inteligence ve výuce na Masarykově univerzitě, které v některých bodech rozvíjejí a doplňují o konkrétní rady a podněty. Vzhledem k dynamickému vývoji v oblasti AI se předpokládá, že tato doporučení budou průběžně upravována, zpřesňována a doplňována. Doporučení se týkají zejména nástrojů AI využitelných při přípravě textů, analogicky však lze postupovat i při využití nástrojů zpracovávajících obraz anebo zvuk. Záměrem je též poskytnout prostor pro uplatnění specifik oborů a studijních programů při citování a odkazovaní na zdroje informací.
Obecně platí, že aplikace založené na AI[1] by měly být při plnění studijních povinností využívány především jako pomocný nástroj. Mohou dobře sloužit například ke kontrole gramatiky a stylistiky, k návrhům struktury textu, ale lze je využívat též jako pomůcku ke stylistické reformulaci textu, ke zlepšení čitelnosti a přehlednosti, k formulaci shrnutí delších pasáží textu, jako pomoc při zpracování rešerší či k vyhledávání zdrojů publikovaných informací apod. Nástroje AI, jako jsou chatboty založené na LLM („Large Language Models“), se nedoporučuje využívat k přímé formulaci vlastního textu, resp. ke generování závěrů, argumentů, zjištění či tvrzení v textu obsažených, které by měl formulovat autor[2] samostatně. Také nemají nahrazovat informace dostupné v původních zdrojích, s jejich vyhledáváním však mohou pomáhat. Plnění studijního úkolu typu písemné práce má být založeno především na údajích, datech a informacích, které studující vyhledává v původních zdrojích, kdy lze na využitý zdroj, resp. na jeho autora jasně odkázat. Je nutné zdůraznit, že za způsob využití a odkazování na využití nástrojů AI nese zodpovědnost výlučně autor dané práce.
Při využívání nástrojů AI se zejména doporučuje dodržovat pravidla stanovená institucí, na níž je úkol připravován. Nemá-li instituce tato pravidla stanovena, doporučuje se způsob odkazování konzultovat se zodpovědnou osobou (např. kvalifikační práci s jejím vedoucím, seminární práci s vyučujícím apod.). V případě kvalifikačních prací se doporučuje doplnit obvyklé prohlášení o původnosti práce větou:
“Prohlašuji, že jsem nástroje AI využil/-a v souladu s principy akademické integrity a že na využití těchto nástrojů v práci vhodným způsobem odkazuji.”
Lze využít i jinou podobnou formulaci dle oborových zvyklostí či dle doporučení vedoucího práce.
Vyučujícím se doporučuje poskytnout studujícím prostor pro aktivní využívání aplikací založených na AI při zpracování studijních úkolů a plnění studijních povinností tam, kde to je vhodné. Zásadním prvkem plnění úkolu je vždy samotný proces jeho plnění a prezentace. Právě tím studující nabývají příslušné znalosti a dovednosti. Hodnocení výkonu studujících by proto mělo být v první řadě založeno na procesu tvorby požadovaného výstupu, teprve poté na samotném výsledku z hlediska formy a obsahu. Doporučuje se rovněž klást větší důraz na prezentaci úkolu studujícími a na diskusích o obsahu úkolu, kdy studující musejí prokázat dovednosti a schopnosti samostatně shrnout, objasnit a obhájit své postupy a závěry.

Příklady nástrojů AI, které lze využívat při zpracování písemných prací a způsobů odkazování na jejich využití

Stanovisko kromě dalšího vyzývá k transparentnosti při využívání nástrojů AI v písemných pracích a doporučuje otevřené deklarování, resp. citování nástrojů AI při zpracování kvalifikačních textů.
Mezi obecně uznávaná kritéria (spolu)autorství patří nejen významný tvůrčí přínos k tvorbě díla jako takového, ale i schválení finální verze výsledné podoby díla a přijetí (spolu)odpovědnosti za dílo jako celek. Protože nástroje využívající AI výsledné dílo v tomto smyslu slova netvoří a nemohou je vědomě schválit ani za něj převzít zodpovědnost, nemohou být uvedeni jako spoluautoři. Autorem v kontextu autorského zákona je aktuálně pouze fyzická osoba, která dílo vytvořila. Dílo musí být autorovým vlastním duševním výtvorem odrážejícím osobnost autora,[3] který „při realizaci díla mohl vyjádřit své tvůrčí schopnosti prostřednictvím rozhodnutí učiněných na základě své tvůrčí svobody“[4] a mohl mu vtisknout svůj „osobní dotek“. Toto se může stát v některé z různých tvůrčích fází realizace díla, jimiž jsou koncepce, provedení a redakce díla.[5] Přestože nástroje AI, jako jsou generativní AI, nemohou být z tohoto hlediska „autorem“ jako takové, v souvislosti s etickou rovinou akademické práce a akademickou integritou je v určitých případech třeba jejich využití deklarovat a na tyto nástroje odkazovat.
Prvky AI jsou dnes součástí celé řady nástrojů a aplikací, které lze využívat při práci na studijních úkolech, například při zpracování textů. V oblasti zpracování studijních úkolů lze proto nástroje AI využívat různými způsoby. Podle typu použitých nástrojů využívajících AI je třeba zvolit vhodný způsob odkazování a citování. Obecně platí, že všude tam, kde využití aplikace AI přímo ovlivní obsahovou stránku úkolu, například písemné práce, je nutné využití aplikace deklarovat. Pokud je aplikace AI využita pouze k formálním úpravám práce, není nezbytné využití takového nástroje uvádět.
Mezi aplikace využívající AI využitelné při zpracování studijních úkolů, zejména písemných prací, patří například:

 • 1) Aplikace na kontrolu pravopisu, stylistiky a gramatiky, prediktivní klávesnice apod. (včetně např. Grammarly). Využití těchto aplikací není nezbytné v písemných pracích zvlášť deklarovat.
 • 2) Aplikace sloužící k tvorbě odkazů, k organizaci zdrojových dokumentů (odborných publikací, článků), k poskytnutí přehledu existujících publikací apod. (např. Google Scholar, apod.). Využití těchto aplikací není nezbytné v písemných pracích zvlášť deklarovat.
 • 3) Nástroje pro strojový překlad (např. DeepL, Google Translate). Na využití tohoto nástroje je vhodné odkázat, pokud je přeložený text součástí písemné práce. Autor tak může učinit například pomocí odkazu u příslušné pasáže textu, kde byl takto získaný překlad citován či parafrázován. Kromě běžné citace zdroje daného textu je vhodné doplnit citaci dalším odkazem na využití příslušného překladače. Autor uvede odkaz na zdroj citovaného původního textu dle dané citační normy a doplní jej poznámkou, která může mít tuto podobu: „Přeloženo nástrojem [NÁZEV APLIKACE, NÁSTROJE].”
 • 4) Nástroje generativní AI, jako jsou například textové generátory, aplikace pro extrakci informací, automatické shrnutí textu, chatboty, aplikace integrované do internetových vyhledávačů sloužící k sumarizaci obsahu webových stránek (SciSpace Copilot), aplikace k sumarizaci a vyhledávání vědeckých zdrojů (Consensus), jazykové modely založené na technologiích LLM (např. ChatGPT, Bing AI, Google Bard, Perplexity, Copilot apod.). V případě využití těchto nástrojů se odkazování odvíjí od způsobu, jakým je takto generovaný textový výstup v práci využit. Může jít například o tyto případy:
  • a) Aplikace generativní AI poskytuje podklady (např. shrnutí apod.) a podněty ke struktuře a obsahu textu apod., které nejsou v písemné práci využity v doslovném znění anebo parafrázi. V takovém případě je vhodné opatřit text práce prohlášením, jako například:[6]
   “Při přípravě této práce autor/-ka použil/-a [NÁZEV APLIKACE; WEBOVÁ ADRESA APLIKACE] za účelem [DŮVOD]. Po použití tohoto nástroje autor/-ka provedl/-a kontrolu obsahu a přebírá za něj plnou zodpovědnost.”
  • b) Aplikace generativní AI poskytuje podněty k obsahu textu, které jsou v písemné práci využity v doslovném znění, v přímé citaci anebo parafrázi. V takovém případě je vhodné opatřit příslušnou pasáž citací, která je zde v podstatě deklarací využití příslušného nástroje AI. Citace se vytvářejí v souladu s citačními pokyny instituce, na níž je studijní úkol vypracováván. Pokud citační pokyny neobsahují instrukce k citování nástrojů AI či výstupů z nich, analogicky se postupuje podle jiné citační normy, v současnosti např. APA,[7] The Chicago Manual of Style,[8] MLA[9]. Doporučujeme sledovat aktualizace příslušných citačních norem pro citování nástrojů AI. Jako součást odkazu lze uvést i příslušný prompt (text zadání dotazu pro aplikaci generativní AI) anebo jeho shrnutí.

Po konzultaci s vedoucím písemné práce, v závislosti na druhu aplikace a způsobu jejího využití a v neposlední řadě na základě zvyklostí v příslušném oboru či studijním programu lze odkazování na využití nástroje generativní AI (ChatGPT apod.) vyřešit podle následujících doporučení:

 • obecná deklarace (viz bod 4.a tohoto doporučení);
 • přímý odkaz dle vybrané citační normy (viz bod 4.b);
 • popis využití aplikace generativní AI v příloze a/nebo v části popisující metodiku písemné práce. Autor vypracuje souhrn či svodku kde shrne způsoby, jimiž příslušné nástroje generativní AI v písemné práci využil. Může také poskytnout komentář k omezením, která v souvislosti s využitím daných nástrojů AI v souvislosti s příslušnou písemnou prací existují a jak se s nimi vyrovnal. Podá především informace k využité aplikaci (s odkazy), souhrn příslušných promptů (v doslovném znění či v podobě shrnutí), výstupů aplikace generativní AI (opět v doslovném znění či v podobě shrnutí) a vysvětlí, kde a jak takto generované výstupy v textu písemné práce uplatnil;
 • autor k písemné práci přiloží kopii všech promptů a příslušných výstupů nástroje generativní AI ve formě datasetu, na který pak ve výstupu (písemné práci) příslušným způsobem odkazuje.

Zde navržené postupy k odkazování je možné podle okolností různě kombinovat. Autor výstupu také může řetězce promptů a výstupů generativní AI archivovat, zejména u závěrečných prací (ve formě snímků obrazovky, kopií textu apod.).

Závěrem

Využití nástrojů založených na AI při řešení studijních úkolů není třeba se obávat – již dnes jde o technologie, které jsou běžnou součástí textových editorů, internetových vyhledávačů a řady dalších aplikací. Tyto nástroje se stávají běžnou součástí akademické práce, studia i bádání. Je však nutné, aby využívání těchto nástrojů a aplikací bylo etické, tvůrčí, přínosné a bezpečné, jak uvádí Stanovisko k využívání umělé inteligence ve výuce na Masarykově univerzitě. Proto doporučujeme řídit se principem transparentnosti tak, aby hodnotitel studijní povinnosti, čtenář písemné práce apod. nejlépe pochopil, jakým způsobem práce vznikala či jak byl konkrétní studijní úkol plněn.

Zpracovala: skupina pro AI ve výuce na Masarykově univerzitě, v gesci Mgr. Michala Bulanta, Ph.D., prorektora pro vzdělávání a kvalitu (květen, 2023)

Kontakt: Mgr. Jakub Havlíček, Ph.D.

Poznámky a odkazy

[1] K principům fungování umělé inteligence lze doporučit online kurz “Elements of ai”.
[2] V textu je použito generického maskulina jako čistě stylistického prostředku.
[3] Viz rozsudek Soudního dvora EU C-145/10 – Painer, odst. 88.
[4] Viz rozsudek Soudního dvora EU C-145/10 – Painer, odst. 89.
[5] K tomu srov. Hugenholtz, P. B., Quintais, J. P. Copyright and Artificial Creation: Does EU Copyright Law Protect AI-Assisted Output? IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law. 2021, č. 9, s. 1201.
[6] Viz doporučení Elsevier.
[7] Viz APAAPA 7th.
[8] Viz The Chicago Manual of Style.
[9] Viz MLA.

Obrázek: MACKENZIE, Mike. Artificial Intelligence & AI & Machine Learning. 2018-08-16 [cit. 2023-06-20]. Dostupný pod licencí Creative Commons na https://www.flickr.com/photos/152824664@N07/30212411048/ 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info